Bruno Cauwe Ex-Brockway machinist en M.A.N. voerder
     
 Ik moet toegeven, het doet je wat... wanneer je
na 38 jaar nog eens naast een Brockway staat.

Foto: Bruno Cauwe -1-

 

De 'Portiek' (kraanarm) aangedreven met twee grote hydraulische zuigers links en rechts, kende maar twee bewegingen, namelijk; openen en sluiten.
Doch door de vernuftige bouw van deze 'Portiek' kon je de zware bruggenbouwelementen laden en lossen.
Door de 'Brockway' voor- of achteruit te rijden beschikte je over een bijkomende beweging als hulp bij het bouwen, hierbij maakte men handig gebruik van de kettingen met de zware haken.

Foto: Bruno Cauwe -2-

 
     
 

Ik was chauffeur Brockway en M.A.N.
Mijn monitor was Kpl Gerard Camiel en mijn pelotonschef was Sgt Frankie Eggermont
– De Smalle –

ik heb ook uw geweldige site van kamp vogelsang bewonderd, grandioos tot nu toe. PROFICIAT.

Ik bezit nog vele fotos van de Eerste Brug ST
en ook van het Kamp Vogelsang.
Zal ze wel eens beschikbaar stellen.

met groet.
Bruno Cauwe
- De Rosse - Kees het Brockway- M.A.Nneke
.

Foto: Bruno Cauwe -3-

   
     
     
     
De haat liefde verhouding tussen de 1ste Cie Brug en het 3Gn Bn
     
Beste surfers

Ik heb met de kerstdagen 2006 de moeite genomen eens in mijn ABL herinneringen archief te duiken. Ik heb daar voor u wellicht interessante en datum gerelateerde informatie gevonden betreffende de vroegste publicatie van het 3Gn Bn.
Ge kunt het welhaast de geboorte akte noemen van het 3Gn Bn.
Bijgevoegd zijn kopieën van het ‘eerste-brug bulletin’.

Ik hoop dat het u in de smaak zal vallen en wens u er veel plezier mee!

Met geniale groeten Bruno C.L. Cauwe
Ex-Brockway machinist en M.A.N. voerder


KOMPAGNIEBLAADJE van de EERSTE CIE BRUG ST
Nummer 14
01 oktober 1967

Het 3 Gn Bn (Geniebataljon van amfibie brugmaterieel) steekt van wal in oktober 1967 door het geleidelijk ter plaatse stellen Van het personeel. Het Bn wordt officieel opgericht op 01 november 1967 (standplaats Westhoven) en zal de vlag en tradities overnemen van het vroegere 3e Genieregiment.

Van in den beginne reeds is de 1 Kie Brug ST rechtstreeks betrokken in de oprichting van dit Bn. Inderdaad,
Adjudant BORGERS, onze Korpsadjudant doet op 09 oktober mutatie naar dit nieuwe Bn.
Op 02 oktober nam het Kader van de 1 Kie Brug ST afscheid van Adjudant BORGERS op een ter dier gelegenheid ingericht gezellig samenzijn. Adjudant VAN DEN BERGH, in naam van onze Onder-Officieren en
Kommandant TIMMERMAN, als Korpskommandant hielden een toespraak.

REDE VAN ADJUDANT VAN DEN BERGH

Kommandant, geachte dames, heren Officieren, beste konfraters (kollega’s is reeds afgezaagd).
U weet allen waarom wij hier verenigd zijn. Al is een pint je drinken op zichzelf een aangename gebeurtenis, toch moeten wij toegeven dat de pint die we seffens zullen binnenwerken een bittere nasmaak zal hebben (tenminste toch het eerste). Onze eenheidsadjudant en korpsadjudant gaat ons verlaten.
We kunnen ons enigszins troosten dat Adjudant BORGERS NIET vrijwillig gaat.
De voelhorens van het amfibiemonster hebben zijn bekwaamheden op technisch gebied wat water, boten, vlotters en bruggenbouw betreft, ontdekt en daar het 3 Genie Bn het schoonste Geniewapen zal worden, zoals onze Korpskommandant het uitdrukt, kan er dus geen sprake zijn dit dure materiaal aan ongeschoolden over te laten. Het is echter niet het geschikte ogenblik om aan politiek te doen en we zullen de voor- en nadelen van deze overgang dan ook niet verder uitdiepen.

Een feit is dat de 1 Kie Brug ST een groot man verliest. We mogen gerust zeggen dat de rechterarm van de Cie wordt afgesneden en dat daardoor de reeds ontstane lekken in ons schip nog groter worden zodat onze Cie nu helemaal slagzij maakt. Klein maar dapper heeft Adjudant BORGERS de 1 Kie Brug ST sinds 15 september 1954 door alle watertjes geloodst. Ik denk dat geen vierkante centimeter aan zijn speurende ogen ontsnapt is en dat hij tot het kleinste plankske of boutje toe weet te zeggen tot bij welke typelading ze behoren. In één woord geen enkele onderofficier evenaart hem in zijn specialiteit. Met Adjudant BORGERS en door hem draaide het soms lelijk toegetakeld operationeel Cie-rad. Hij laat aldus een zware erfenis na voor zijn nog onbekende opvolger.

Jozef, ge waart niet alleen als bruggenbouw technicus onderlegd en als onderrichter een hele kraan, doch ook als mens én organisator hebben we u leren waarderen. Uw vertrek betekent voor ons een groot verlies dat moeilijk te herstellen valt. We staan echter machteloos en we moeten met lede ogen in de naakte werkelijkheid berusten. Het is onnodig te, zeggen, Jozef dat ge steeds welkom blijft in ons midden en we zijn ervan overtuigd dat wanneer we op uw licht beroep moeten doen ge niet zult aarzelen een handje te komen toesteken, in de mate van het mogelijke wel te verstaan.
Zo, Jozef, dat was het. Wij kunnen niet meer doen dan u veel sukses toewensen in uw nieuwe eenheid.

TOESPRAAK VAN KOMMANDANT TIMMERMAN
(a posteriori opgesteld, aangezien de Korpskommandánt voor de vuist sprak)

Adjudant BORGERS,
Het is een ‘cliché’ om dergelijke toespraken naargelang de omstandigheden aan te vangen met:
"Het is mij een aangename plicht …" of "Het is mij een onaangename plicht: …".
Heden is het voor mij evenveel een onaangename als een aangename plicht enkele woordjes tot U te richten ter gelegenheid van Uw afscheid.
Ik vind het oprecht spijtig dat U de Cie. verlaat waarin ge meer dan 14 jaar steeds op de bres hebt gestaan. De voorgaande Korpskommandant had me voldoende ingelicht over uwe vele kwaliteiten, Persoonlijk had ik de gelegenheid U gedurende een jaar aan het werk te zien en U te leren waarderen zowel om Uw uitstekende beroepskennis als wegens Uw enthousiaste geest. Ik begrijp dat door U te verliezen de Cie een zware, zeer zware slag incasseert.
Toch heb ik me generlei verzet tegen Uw mutatie, integendeel: de door mij uitgebrachte adviezen waren gunstig en voor U vol (verdiende) lof. Ik beschouw namelijk deze mutatie als een morele bevordering. Het 3 Genie Bataljon wordt stellig het beste van wat ons Genie Wapen te bieden heeft. Het materiaal is nieuw en modern en vol mogelijkheden. Dit waardevol materiaal vergt om doeltreffend ingezet te worden ook een waardevol kader en personeel. Zo iets geeft men niet in de handen van de eerste de beste.

Het is dan ook door Uw ver doorgedreven beroepskennis dat U opgemerkt zijt en speciaal uit gekozen voor deze nieuwe functie. Ge moet het als een eer beschouwen dat de keuze van de chefs oordeelkundig op U neerkwam.
Ik ben overtuigd dat U het Geniewapen met Uw kennis en Uw dynamisme veel grotere diensten zult kunnen bewijzen in het 3 Gn Bn. Daarom feliciteer ik U wegens deze mutatie. Ik weet dat U niet graag de Cie verlaat ... sinds 14 jaar zijt U met hart en nieren aan de Cie verbonden. U zijt er mee vergroeid!
Ik betreur Uw vertrek omdat ik een bekwaam en trouw medewerker verlies. Ik ben echter blij U op een zo belangrijke nieuwe plaats te zien.
Wees overtuigd dat de 1 Kie Brug ST steeds "open door" zal houden Voor U en ... nog dikwijls zal beroep doen op Uw kennis en ervaring.

De 1 Kie Brug ST wenst aan Adjudant BORGERS het beste met zijn nieuwe functie in het 3 Gn Bn
en hoopt de man die de Kie ontelbare diensten bewees nog dikwijls in haar midden te mogen begroeten.


Noot van de redactie:
De 1Cie Brug moest zijn beste man afstaan aan het 3Gn Bn,
vandaar de 'haat liefde verhouding'.

Het hoeft niet gezegd, maar ook in het 3Gn Bn leverde Adjudant Borgers een fantastisch prestatie.
Ik ben nog steeds trots hieraan meegewerkt te hebben.

   
   
     
KIE BLAADJE VAN DE 1e BRUG ST 01 FEBRUARI 1968
     
 

Het 'KOMPAGNIEBLAADJE' VAN DE
'EERSTE BRUG ST'.

Redactie:
OLT .GEETS
SM ..DE SMET
SM ..RESTIAEN
SM ..ANTHONI

Tekeningen:
SM ..DE BEUKELAER

NUMMER 17

01 FEBRUARI 1968

 

Wij plaatsen dit 'Kompagnieblaadje' integraal
als souvenir maar ook als eerbetoon aan alle jongens van de 1Cie Brug Steel Treadway.

 
Eindelijk wees het uurwerk 00.00Hr het was 1968!!!
Onze goede vrienden begonnen dan natuurlijk met het uitwisselen van nieuwjaarswensen aan hun ontelbare fans die ze daar aangetroffen hadden. Ondertussen werd er hier en daar nog een glaasje genut en toen onze beide D-J’ s op hun uurwerk keken, bemerkten zij dat het tijd was om afscheid te nemen. Met een taxi keerden ze terug naar hun studio’s en onderweg merkt 'Akhim Bey' nog op dat ze CARTOUCHE toch wel wat gemist hadden. Eindelijk terug in de gebouwen van de BST aangekomen, deden ze nog even de ronde om de nog wakkere bewoners hun beste wensen aan te bieden. Na een "zware” dag en nacht togen ze naar hun bed, want ’s anderendaags stond er hen terug een even zware uitzendingsdag te wachten in de studio’s.

P.S. : De volgende dag kreeg AKHIM BEY van zijn 'baas" de opmerking te horen dat hij er maar "troebel" uitzag, … kon het missen, na zo een avond ???

AKTUEEL ----- AKTUEEL ----- AKTUEEL ----- AKTUEEL ----- AKTUEEL   ----- AKTUEEL ----- AKTUEEL

Op 18 januari om 22.30Hr zagen wij 4(vier) rijdende Kerstbomen het Kwartier BRASSEUR naderen.
Bij onderzoek bleken het de AMPHIBIE(ZOM)BIES te zijn die uiteindelijk de werklozen van het 3 Gn Bn werk bezorgen. Van één van onze verslaggevers. van een vooraanstaande Vlaamse krant vernamen wij dat de eerste demonstratie met de AMPHIEZOMBIES in België een gedeeltelijke mislukking was. Eén van de ZOMBIES reed zich vast. Een paar vedettes waren nodig om het monster helemaal in het water te slepen.
Tijdens het transport van België naar Westhoven had één der ZOMBIES een panne … olieverlies.
Nu ja … dat, komt af en toe ook eens voor bij onze BKW’s.

HIER VERTEL IK U EEN DROEVIGE GESCHIEDENIS
OVER EEN MAN DIE TREURT OM HAAR

Hij kreunde en kwijnde van verdriet
Niemand kon hem vertroosting schenken
Sprak men van troost het hielp toch niet
Aan haar alleen bleef hij steeds denken.

Aan haar die trouwloos hem verliet
Voor haar wilde hij alles geven
en treurend staart hij in 't verschiet
Neen zonder haar kon hij niet leven.

Hij weent, stort tranen dag en nacht
Die voren graven in zijn wangen
Hij laat ze stromen 0, zo zacht
Laat moedeloos de armen hangen.

En dat voor haar, voor haar alleen
Tot wanhoop wordt hij nog gedreven
En steeds zucht hij in droef geween
Neen, zonder haar kan hij niet leven.

Doch alles slijt, aan alles komt een eind
dat is zowat de gang van 't leven
Zijn toestand danig ondermijnd
begint eensklaps weer hoop te leven.

Hij fleurde op, er bestond iets wonderbaars
Dat uit zijn droefheid hem kon wekken
Hij kocht een pruik nu had hij haar
om zljne kletskop te bedekken.

 

DE ZOMBIES KOMEN --- DE ZOMBIES KOMEN --- DE ZOMBIES KOMEN

DE " ZOMBIES AMPHIBIES " zijn hier.
Op 19 Jan reden zij zeker 7 maal rond onze MT.
De
nken zij de burcht JERICHO-MT te doen instorten ???


   

INSPECTIE !!! INSPECTIE !!! INSPECTIE !!! INSPECTIE !!! INSPECTIE

VLOTJE KUISEN
BORSTELS SUIZEN

COMPRESSORS BLAZEN
BAZEN RAZEN !!!!

   
 

--- === --- +++ --- === --- +++ --- === --- +++ --- === --- +++ --- === --- +++ ---

LAATSTE BERICHTEN! LAATSTE BERICHTEN! LAATSTE BERICHTEN!

MILITAIR NIEUWS
Kapitein FRANCK, onze eenheidscommandant, slaagde in het ingangsexamen tot de Krijgsschool.
We feliciteren hem hartelijk en hopen hem vlug als Stafbrevethouder terug te zien.

 
 
NIEUWS – PERS:

Met genoegen stelden we vast dat, naast "DE SCHAKEL" van het 1 Gn En en ons blad, thans ook door de 67 Cie Gn een Cie blad wordt uitgegeven met titel “CISEAUX". We kregen een exemplaar van hun nummer 1/68 ter inzage : puik werk!
We feliciteren van harte de Redaktieploeg en wensen “CISEAUX" een lang leven toe.
 
 
AMPHIEZOMBIES AMPHIEZOMBIES

Het 3 Gn Bn maakt op het ogenblik een krisis door.
25% van zijn amphibievoertuigen zijn niet meer operationee1. Inderdaad, één van de bovenstrukturen van haar amphibies zit geblokkeerd (het wegelement draait niet meer).
De AMERIKANEN WERKEN en de BELGEN KIJKEN !!!
 
 
NIEUWE … NIEUWE … NIEUWE … NIEUWE … NIEUWE … NIEUWE …
Op 30 januari kregen wij kaderversterking in de Kie.
Twee kersverse Adjudanten KRO’s komen onze Kiestaf en braintrust aanvullen.
Adjt KRO BOSMANS zal voornamelijk de BKW’s vertroetelen.
Adjt KRO PLUYM zal meer specifiek OSC werk verrichten.
WELKOM EN VEEL GELUK IN DE KIE
 
 
BENOEMING.
Onze OSC, AOL GEETS werd op datum van 01 januari 1968
benoemd tot de graad van ONDERLUITENANT.
Wij wensen hem van harte geluk met deze bevordering, maar vragen ons toch af wanneer hij zijn eed zal afleggen, zodat we nog eens een pint kunnen drinken ter dezer gelegenheid.

 
     
   

Het 3 Geniebataljon opgericht in november 1967 is nog in volle opbouw en zal slechts zijn normale sterkte, zowel in manschappen als in tuigen, bereiken op het einde van het jaar 1968. Het zal de tradities en de vlag overnemen van het vroegere 3° Genieregiment, waarvan de geschiedenis reeds in 1913 begint.
Deze ultra-moderne eenheid wordt uitgerust met nieuw amfibisch brugslagmateriaal van Amerikaanse makelij : "MOFAB"
(Mobile Floating Assault Bridge Ferry).
Dit tuig van bijna 15 ton leeggewicht is een amfibievoertuig van iets meer dan 13 m. lengte, rustend op vier bestuurbare wielen, aangedreven door een dieselmotor van 325 paardenkracht, die zowel de wielen als de intrekbare schroef kan aandrijven. Op het dek is een brugonderdeel gebouwd, dat als het tuig zich te water heeft begeven dwars wordt gedraaid. Door verschillende "MOFAB" naast elkaar ineen te passen kan men zo een brug vormen tot 228 m lengte,
die voertuigen tot 60 ton (de zwaarste tanks) kan dragen.
De vlotbrug kan worden gebruikt in water met een stroming van 2,5 m per seconde en een brug van 120 m lengte kan in een half uur voltooid worden, zodat aan de gevechtseenheden een grotere beweeglijkheid wordt verleend.
De "MOFAB" die een bemanning van drie koppen vereist, kan op de weg een snelheid van 65 Km per uur ontwikkelen en tot 600 Km ver rijden met zijn brandstofvoorraad van 400 1. Bovendien kan het zijn weg banen door alle terreinen en zelfs hellingen tot 56 t.h. beklimmen

U wordt de gelegenheid geboden op maandagmiddag super-modern tuig eens naderbij te bekijken.

De actuele korpsoverste is Lt.Kol. DESONAI.

     
   
Het Commando Genie, onder zijn actuele vorm, is ontstaan uit de samenstelling, op 1 december 1960, van de Sectie Genie van de Speciale Staf van het 1 (BE) Corps en de Staf van de 1 Groepering Gevechtsgenie.
Dit Commando is het hoogste echelon van het Geniewapen der Belgische Strijdkrachten in Duitsland en zijn actuele Commadant is de Kolonel MARTIN.
De 1e Groepering Gevechtsgenie wordt nog slechts op oorlogsvoet gevormd en stelt zich dan samen uit meerdere Geniebataljons en enkele onafhankelijke compagnies. Van deze eenheden bestaan de volgende reeds op vredesvoet :
- 4 Geniebataljon, momenteel ondergebracht in Belgïe te AMAY, aan de boorden van de MAAS.
- 5 Compagnie Brug Bailey Bridge, eveneens ondergebracht in Belgïe, te BURCHT bij ANTWERPEN.
- 3 Geniebataljon,
- 1 Compagnie Brug Steel Treadway,
- 1 Compagnïe Genie Tuigen en Kipwagens,
- De Sectie Administratie groepeert en administreert al het personeel dat te werk gesteld is in de Staf van het Genie Commando.

Deze vier laatste eenheden zijn ondergebracht hier in WESTHOVEN, in het Kwartier BRASSEUR en zullen gedurende het Pinksterweek-end, voor enkelen onder U althans, het voorwerp uitmaken van Uw bezoek.
Zien we even van naderbij •••••••••••

     
SINT VOGELSANG of SLUIPSCHUTTER BIJ MIST
     
Vlug werd er nog een laatste hand gelegd aan het klaarmaken van wapens en munitie, rap werd er nog een woordje uitleg verstrekt door Luitenant CREYTENS en Sgt. EGGERMONT over de reglementen evenals over de houdingen die dienden aangenomen op de schietstand en iedereen was klaar om ’s anderendaags naar Vogelsang te vertrekken. Daar zou de dag al schietend doorgebracht worden. Dat de Eerste Brug steeds de goede dag weet uit te kiezen voor zulke schietoefeningen bleek toen we de volgende dag de streek van Vogelsang naderden. Inderdaad, we werden er omringd door een mistgordijn, dat het zicht tot op minder dan 100m. beperkte. Doch, aangezien het algemeen bekend is dat de 1 Kie Brug ST de natuurelementen niet vreest en even taai is als haar Brockways, die ze voor eenmaal achtergelaten had, werd er toch maar met schieten aangevangen.

Zoals ik reeds hierboven vermelde, bleet het zicht beperkt tot 100m., maar dit ontmoedigde ons geenszins om met de MG op een schietschijf (op 200m. afstand gelegen) met grote nauwkeurigheid te schieten.
Deze schietschijf kreeg het erg te verduren want al onze munitie moest eraan geloven. Ook de nieuwelingen, zij die Vogelsang voor het eerst aanschouwden, lieten zich door de mist niet ontmoedigen. Met de gekende nauwkeurigheid mikten zij naar de voor hen onzichtbare heuvel, waar zij hun hamers en granaten lieten rond suisen. Tot besluit werden er dan nog een paar handgranaten geworpen en iedereen spoedde zich hierop terug naar Westhoven, waar een warme maaltijd te wachten stond. .

Doch, terug trad de mist als spelbreker op. Inderdaad, toen de laatste "scherpschutter" terug in de vertrouwde Cie toekwamen, was de warme maaltijd al lang koud geworden. Voor alle inlichtingen omtrent de terugreis kan men zich wel best wenden tot
Adjt. BILTRESSE, die er wel meer weet over te vertellen.

     

AFZWAAIERS AFZWAAIERS AFZWAAIERS AFZWAAIERS AFZWAAIERS AFZWAAIERS AFZWAAIERS

Einde november was voor 5 van onze miliciens een gelukkige dag aangebroken. Zij zegden vaarwel aan de 1 Kie Brug ST en keerden terug naar het burgerleven. Met enig heimwee (?) zullen ze nu wel terug denken aan de "goede soldatentijd".
De ganse Kie wenst hen het beste in het burgerleven.


SGT. LEURIDAN : was de man die "duutsche" worsten wilde kopen, maar er steeds wijselijk aan toevoegde dat men hiervoor "duutsch" geld nodig had. Volgde scholing voertuig, maar kwam in een put terecht zodat de volgende dagen in beslag werden genomen met
"onderoed autootje". Kreeg boerenverlof, maar kwam mooi bruin gebrand terug daar het aan onze kust gedurende die periode toch zo goed weder was.
Het allerbeste in Reninge, Sergeant!

SGT. STEVENS : hoe langer hij in onze Cie verbleef, hoe later wij hem 's morgens zagen verschijnen schuld te zoeken in bar. Geraakte eenmaal in paniek toen tijdens een zending één van zijn troetel Brockways verloren was gereden. Was steeds bij de eersten om verlof aan te vragen, maar had een hekel aan terugkeren. Hij was 11 maand "binnen" en raadpleegde nog steeds zijn militaire pas om zijn stamnummer te kennen.
Veel geluk in het burgerleven te Geraardsbergen, Sergeant!
 
     
   
     
FM -- Nr25 ----- 20 JUNI 1968 ----- De BSD    
    Bruno C.L. Cauwe stuurde ons dit 'FM' artikel
     
Het Commando Genie van het 1e Korps organiseerde zoals ieder jaar de traditionele intergeallieerde oefening
« Channel Link VI », van 10 tol 13 juni 1968.
In het kader van deze gecombineerde infanterie-genie waren een tweehonderdtal Belgische en vreemde officieren 'uitgenodigd om de laatste fase van de oefening bij te wonen.
Tijdens hel inleidend gedeelte van de oefening werden de uitvoerders vertrouwd gemaakt met het nieuw genie-materieel, in omstandigheden die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid aanleunden. Zo kregen we weer eens het verwezenlijken van hindernissen door middel van werkelijke springstoffen. Die stelde onze Belgische Genie in de mogelijkheid de « ophoud-waarde » van deze hindernissen te testen. De Britse Genie werd trouwens verplicht de modernste middelen aan te wenden om deze obstakels te overschrijden.

MOFAB

Hel laatsle deel van de oefening stond volledig in het teken van de MOFAB (Mobile Floating Assault Bridging and Ferry), het nieuw brugmaterieel van onze Genie. Plaals van de actie: de Geniepolygoon aan de Rijn te Westhoven. De MOFAB is een amfibisch materieel dat door drie man wordt bediend en lol doel heeft voertuigen en personeel over een brede waterhindernis te brengen.
Het 3e Genie, een nieuw bataljon in de BSD, werd van deze amfibievoertuigen voorzien en voerde ook deze demonstratie uit. Midden op de Rijn (de scheepvaart werd er niet voor stilgelegd !) werden in minder dan een kwartier twee vlotten in elkaar geknutseld van meer dan 60 ton. Op minder dan een half uur maakten beide vlotten twee passages en zetten een volledige Britse Geniecompagnie over de Rijn.
Op het einde van de oefening werd aan de toeschouwers nog gedemonstreerd hoe de vlotten en bruggen op diverse wijze kunnen gekoppeld worden. De demonstratie was revelerend voor de grote beweeglijkheid en het aanpassingsvermogen van het materieel, speciaal bestemd om het hoofd te kunnen bieden aan de eisen van de moderne oorlogvoering,


 

ANATOMIE VAN DE MOFAB

Hel voertuig is in werkelijkheid een met motor aangedreven ponton die niettegenstaande zijn volume van 21 ton zeer beweeglijk is op alle terrein.
De vier wielen zijn aangedreven. beweegbaar en intrekbaar. Hel tuig is ongeveer 13 meter lang en 3,50 meter breed. De maximum snelheid langs de weg is 70 km per uur (!) en het voertuig kan op het land 60 km autonoom evolueren en op het water 16 uur. Door het hydraulisch koppelen van de brugelementen en de opritten kunnen vlotten en bruggen samengesteld worden. Het bouwkastsysteem dus: hoe meer vlotten men heeft, hoe langer de brug kan zijn. Dank zij de hoge techniciteit van dat materieel, kan op vijf minuten een vlot gebouwd worden en op 20 minuten een brug van 100 meter. De MOFAB kan dus uitstekend uitgespeeld worden bij elke waterhindernis.

Foto: Redactie FM

 

Bij snel overplaatsen van een kleine eenheid gebruikt men de vlotten; is er een grote sliert voertuigen over te helpen, wordt een brug gebouwd.
Ook de eerste indruk, van robuustheid van het Amerikaans materieel blijkt juist: zelfs de Leopard-tank kan er komfortabel plaats op vinden. Ongetwijfeld een vooruitgang tegenover het huidige vlottensysteem
.

Foto: Redactie FM